นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สติโม จำกัด (ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “เอสเอ็มโอ”, “บริษัท”, “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้กำหนดวิธีการรวบรวม, ใช้, เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (รวมกันเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท แอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ (“บริการของเรา”)
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับ ผู้เข้าเยี่ยมชม ผู้ใช้งาน หรือบุคคลใดๆ ที่เข้าสู่การบริการของเรา ซึ่งในที่นี้รวมเรียกว่า (“ท่าน”, “เจ้าของข้อมูล”)
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ระบุไปถึงเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ รูปภาพโปรไฟล์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ (IP Address) พฤติกรรมการซื้อของ การเลือกของ และข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต เป็นต้น

ภาพรวมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ :
 • บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง
 • วิธีที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • วิธีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • บริษัทแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลประเภทใดบ้าง
 • บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด
 • สิทธิและวิธีการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • วิธีติดต่อบริษัท
บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง
บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลการติดต่อ (รวมถึงชื่อ รหัสไปรษณีย์ อีเมล และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์)
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (รวมถึง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้นั้น)
 • ข้อมูลการเงิน (รวมถึง ชื่อผู้ถือบัตรเครดิต ประวัติการชำระเงินผ่านบริการของเรา)
 • ข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลให้เพื่อที่จะเข้าร่วมในการแข่งขัน โปรโมชั่น งานแสดงสินค้า และกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท หรือเมื่อท่านตอบคำถาม หรือทำแบบสอบถาม ซึ่งอาจรวมถึง กรณีที่ข้อมูลที่กรอกในหัวข้อ “ติดต่อเรา” (“Contact Us”) หรือในช่องทางอื่นใดที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือไม่
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยระบบในคอมพิวเตอร์ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ (IP Address) ซึ่งข้อมูลประเภทนี้จะถูกรวบรวมในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่
 • บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (User Account) หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจ ประกวด หรือกรอกข้อมูลเพื่อรับข้อเสนอโปรโมชั่น กดติดตามเพื่อรับข้อมูลการส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการใดๆ ของท่านระหว่างการใช้บริการระบบสมาชิก SMO หรือใช้งานบริการของเรา
 • บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแบบสาธารณะ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล (ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการรายอื่นที่ให้บริการเจ้าของข้อมูล)

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อจัดหาสินค้า หรือให้บริการแก่ท่าน และช่วยเหลือท่านในการเข้าใช้งานบริการของเรา
 • เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการสื่อสาร และการบริการของบริษัท
 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน และตรวจสอบการใช้บริการของเราว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายหรือไม่
 • เพื่อติดต่อท่านในกรณีที่ท่านได้เข้าร่วมแข่งขัน ประกวด หรือทำแบบสำรวจกับบริษัท
 • เพื่อตอบ หรือทำตามคำร้องขอ หรือข้อร้องเรียนของท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการรายงานงบการเงินของบริษัท ที่กำหนดโดยผู้สอบบัญชี และ/หรือหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดี หรือการสืบสวนในคดี
 • เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมออนไลน์ หรือออฟไลน์ ซึ่งเกี่ยวข้อง และน่าสนใจสำหรับท่าน ซึ่งรวมถึงการกำหนดทิศทางการทำการตลาดเพื่อประโยชน์ของท่าน
 • เพื่อวิเคราะห์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท (การโต้ตอบสื่อสารกับลูกค้า การขาย จำนวนการนัดหมายลูกค้า หรือการโทรศัพท์ติดต่อกับลูกค้า)
 • เพื่อส่งข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย หรือข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับบริการของเรา
 • เพื่อการซื้อ การชำระเงิน หรือการส่งมอบบริการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการที่ต้องชำระเงิน
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ตามที่บริษัทแจ้งต่อท่านเป็นครั้งคราว เมื่อบริษัทขอความยินยอมท่านเพื่อจัดเก็บข้อมูล
บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อบริษัทได้รับความยินยอมจากท่าน หรือในกรณีที่การประมวลผลนั้นได้รับอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงเมื่อการประมวลผลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (ข) เพื่อป้องกัน หรือระงับ อันตรายต่อชีวิตร่างกาย สุขภาพของบุคคล (ค) เพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ง) เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด โดยบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ความคาดหมายของพนักงานประกอบกันอย่างสมเหตุสมผล (ตัวอย่างเช่น การขายธุรกิจหรือทรัพย์สินบางส่วนของบริษัท หรือการทำให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทโดยบุคคลอื่นใด เพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือการกระทำผิดทางอาชญากรรม หรือเพื่อป้องกันการใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทในทางที่ผิด ตราบเท่าที่บริษัทสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบไอที สถาปัตยกรรม และระบบเครือข่ายได้อย่างเต็มความสามารถ)
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม (Anonymization) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน

ประเภทบุคคลที่บริษัทแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะไม่แบ่งปัน ขาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการอื่นใดต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ มีกฎหมายอนุญาต หรือบังคับให้เปิดเผย ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ จะต้องเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น
ในการดำเนินการตามกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับข้อมูล ซึ่งอาจจะตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ตามประเภทของผู้รับข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ในแต่ละประเภท ให้รวมไปถึงตัวแทน พนักงาน และกรรมการของบริษัท)
 • ผู้จัดหาสินค้า หรือผู้ให้บริการของบริษัท (เช่น ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศ (IT System provider) ผู้ให้บริการ Cloud ผู้ให้บริการฐานข้อมูล และที่ปรึกษาที่ให้บริการคำสั่งของบริษัท) ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ให้บริการนั้นถือว่าจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่ทำเสนอสินค้าหรือบริการร่วมกับบริษัท
 • บุคคลที่มีแนวโน้มที่จะเข้าควบรวมกิจการ หรือซื้อกิจการ ทั้งหมด หรือบางส่วนของบริษัท
 • หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเพื่อให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
ในกรณีที่บริษัทเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลใดๆ บริษัทจะทำข้อตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อกำหนดภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการปกป้องข้อมูลจากการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่เจตนา เพื่อกำหนดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล ความเสียหาย สูญหาย หรือถูกทำลายของข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าใด

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ ณ ขณะเก็บข้อมูล หรือตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นๆ กำหนด
ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมตารางเวลาที่ระบุระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบ และออกจากการบันทึกของบริษัท และ/หรือทำตามกระบวนการที่ทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกต่อไป

สิทธิและวิธีการใช้สิทธิของท่าน

ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
 • ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือทำข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับท่าน
 • สิทธิในการขอลบข้อมูล ทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการโอน หรือขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ตราบเท่าที่พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกำหนดอำนาจให้ดำเนินการได้ หรือจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับท่าน และการประมวลผลสามารถดำเนินการได้โดยวิธีอัตโนมัติ
 • สิทธิในการโต้แย้งคัดค้านการดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่นๆ
 • สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับบริษัทในเวลาใดก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจดำเนินการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่น
หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่าน สอบถามข้อสักถาม หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ท่านสามารถส่งคำร้องขอใช้สิทธิของท่านมายังอีเมล pm@treg.co.th และบริษัทอาจขอให้ท่านระบุตัวตนของท่านก่อนที่บริษัทจะให้บริการตามคำขอ บริษัทจะดำเนินการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลทันทีที่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ภายใน 30 วันหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอ พร้อมข้อมูลประกอบที่ชัดเจนและเพียงพอจากท่าน
อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ในกรณีที่การใช้สิทธิดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด หรือหากทำตามสิทธิของพนักงานอาจจะกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล เมื่อบริษัทปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน และท่านเห็นว่าการปฏิเสธนั้นไม่มีเหตุผลสมควร หรือเมื่อบริษัทไม่ได้ตอบรับคำร้องขอท่านภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทได้จัดเตรียมมาตราการรักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ป้องกันการทำลาย การสูญหาย เสียหาย หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยอุบัติเหตุหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยังรวมถึงป้องกันการใช้ การเปิดเผย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น จำกัดกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จำกัดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้ กำหนดมาตรการทางวินัยกรณีมีการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ชอบ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดตามที่เห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กฎ ระเบียบ และข้อผูกพันอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://smo.live และบริษัทอาจแจ้งท่านผ่านป๊อปอัพแจ้งเตือนในแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ประกาศนโยบายฉบับใหม่

ท่านติดต่อบริษัทได้อย่างไร

บริษัทถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากท่านมีคำถามใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
 • เรียน: Project Management and Business Data Department, SMO Live Platform
 • ที่อยู่: 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
 • อีเมล: pm@treg.co.th
© SMO. All rights reserved. Powered by Tree Roots Entertainment Group.